Homeخدمات دپارتمانتبلیغات اینترنتی

 اینجا، فرداست!

 


زمانی که کسب و کارها با چالش‌های بازاریابی خود به سراغ ما می‌آیند، ما پنجره‌ای از آینده را برای ایشان گشوده و آن‌ها را با پتانسیل‌های دنیای اینترنت در زمینه تبلیغات و برندینگ آشنا می‌سازیم، آن‌گاه است که بسیاری از تعاریف در ذهن مشتریان ما بازتعریف شده و مسیر‌های نوینی برای توسعه کسب و کارشان در پیش دیدگانشان نمایان می‌گردد.

 

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ واﺣﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  

  •    ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن وب سایت ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف برای تبلیغات
  •    طراحی بنر های تبلیغاتی
  •    اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ (PR)
  •    ﻣﺬاﮐﺮه و ﺧﺮﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ
  •    ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درج آﮔﻬﯽ در رسانه‌های دیجیتال اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

 

 

لیست برخی از وب سایت هایی که می توانید در آنها تبلیغات کنید

Scroll to Top