Homeخدمات دپارتماننمایشگاه ها و همایش ها

 

 

 سازماندهی این واحد به گونه ای است تا با برنامه ریزی های قبل از اجرا و مدیریت حین اجرا، ... همایش ها، رویدادها، نمایشگاه ها و سمینارها به نحوی شایسته برگزار شوند و اهداف مورد نظر مشتری محقق شود.

 

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

  •     برنامه ریزی و اجرا کامل مراسم افتتاحیه
  •    برنامه ریزی و اجرا کامل همایش ها و کنفراس ها
  •    برنامه ریزی و اجرا کامل نمایشگاه ها جانبی
  •    امکان برگزاری نشست های مطبوعاتی و مصاحبه توسط اصحاب رسانه

 

Scroll to Top